Begroting 2021

Home

Financiële positie

Bij de uitgangspunten in de 1e Bestuursrapportage+ 2020 is reeds aangegeven dat door alle ontwikkelingen die in 2020 spelen het niet haalbaar is om op dit moment een realistische inschatting weer te geven van het meerjarenperspectief 2021-2024. Enerzijds zal de nadere uitwerking van realistisch begroten fase 2 van invloed zijn alsmede de impact van COVID-19 op volgende jaren is op dit moment onduidelijk. Anderzijds bevatten het visiedocument Krachtig Verbonden en het Programma sociaal domein belangrijke uitgangspunten voor de begroting. Deze worden in een apart traject aangeboden en zullen voorzien worden van een financiële paragraaf met begrotingswijziging. Begrotingswijzigingen moeten neutraal zijn, waarmee financiële effecten van deze documenten zal leiden tot het maken van keuzes.

Dat betekent dat de begroting stapsgewijs tot stand zal komen waarbij de basis wordt gevormd door de lopende (meerjaren)begroting 2020-2023 incl. de vastgestelde wijzigingen tot en met juli 2020 die reeds op de programmabegroting 2020 hebben plaats gevonden. Aan de hand van een aantal uitgangspunten is vervolgens het meerjarenperspectief 2021-2024 bijgesteld. De hierboven genoemde elementen ontbreken derhalve nog in deze begroting (zowel beleidsmatig als financieel).

De verwerkte uitgangspunten zijn:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Inwoners

23.120

23.030

22.950

22.940

Woonruimten

18.160

18.210

18.260

18.310

Salarissen/sociale lasten

2,8%

2,1%

2,0%

1,7%

Gemeentelijke heffingen*

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

Renteomslag% voor investeringen

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

Algemene uitkering

Meicirculaire Gemeentefonds 2020

* Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04