Begroting 2021

Home

Financiële positie

Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Onder incidenteel wordt verstaan baten en lasten die zich niet langer dan drie jaar voordoen.

(Bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

PG

Omschrijving lasten

Exploitatielasten:

1

Project zwerfafval

28

3

Financieel arrangement voortgezet onderwijs

94

5

Reserveringen nieuwe ontwikkelingen:

- Bibliotheekmiddelen

100

- Masterplan Nieuwvliet

25

- Voorbereiding MFC IJzendijke

60

40

- Verkeersveiligheid

100

- Overige ontwikkelingen

120

subtotaal incidentele exploitatielasten:

307

160

100

0

Toevoegingen aan reserves:

1

Algemene reserve - voordeel Parkeren 2.0

138

2

Storting deel bouwleges in egalisatiereserve havengebied Breskens

151

subtotaal onttrekkingen reserves:

138

151

0

0

Totaal incidentele lasten

445

311

100

0

PG

Omschrijving baten

Exploitatiebaten:

1

Bijdrage Project zwerfafval

28

1

Bijdrage projectontwikkelaars Havengebied Breskens

195

1

Bouwleges Havengebied Breskens

886

subtotaal incidentele exploitatiebaten:

28

1.081

0

0

Totaal incidentele baten

28

1.081

0

0

Totaal saldo incidentele lasten en baten

417

-770

100

0

Het bedrag aan incidentele lasten en baten is relatief laag, met uitzondering van de ontvangsten en reservering in het kader van Havengebied Breskens in 2022. Het merendeel van de incidentele lasten behoeft nog een separaat raadsbesluit voordat deze beschikbaar worden gesteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04