Begroting 2021

Home

Financiële positie

De voorliggende begroting, die een doorwerking betreft van de uitgangspunten van de vastgestelde 1e Bestuursrapportage+ 2020, resulteert in het volgende meerjarenperspectief:

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Saldo na 7e programmawijziging 2020 (juli 2020)

960

2.202

2.063

2.586

Bijstellingen

830

1.221

1.007

904

Saldo begroting 2021-2024

1.790

3.423

3.070

3.490

Bijstellingen
Het opstellen van de detailbegroting heeft geleid tot een aantal bijstellingen welke betrekking hebben op:
- bestuur en organisatie
- laten vervallen stelposten (zie onderdeel Taakstellingen)
- verwerking meicirculaire 2020
- minder rentelasten agv lage rentestand en uitstel aantrekken langlopende geldlening
- indexering van budgetten
- kosten accountantscontrole
- effecten bijstelling budgetten rioolheffing en afvalstoffenheffing

Saldo begroting 2021-2024
De begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 zijn sluitend. Ondanks de positieve saldi is voorzichtigheid geboden in het bijzonder gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Herijking gemeentefonds
In het najaar 2020 zal de impact van de herijking van het gemeentefonds bekend worden met de ambitie dat de effecten in de decembercirculaire 2020 verwerkt zijn. Op dit moment is onvoldoende inzichtelijk wat het herverdeeleffect voor onze gemeente zal zijn. Overleg over de spelregels rondom gefaseerde implementatie van negatieve herverdeeleffecten is ook nog onderhanden. Vanwege de onzekerheid is in de begroting geen rekening gehouden met een mogelijke financiële impact daar meerdere scenario's van toepassing kunnen zijn, namelijk:

  1. Het herverdeeleffect levert een voordeel op. Dat betekent een positieve bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en daarmee een positief effect op het begrotingssaldo.
  2. Het herverdeeleffect is neutraal, dan is er sprake van een ongewijzigde situatie.
  3. Het herverdeeleffect levert een nadeel op. Dat betekent een negatieve bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en daarmee een negatief effect op het begrotingssaldo, bijvoorbeeld.
    • Nadeel van € 25 per inwoner per jaar heeft een effect van circa € 600.000
    • Nadeel van € 60 per inwoner per jaar heeft een effect van circa € 1.400.000

Waarbij het niet duidelijk is in welke mate er sprake zal zijn van een gefaseerde verwerking van de herverdeeleffecten.

Van bovenstaande 3 scenario’s wijzen alle signalen er op dat scenario 3 van toepassing zal zijn voor de gemeente Sluis. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement is ter bepaling van het weerstandsvermogen voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een effect van € 60 per inwoner per jaar.

Accres vanaf 2022
Het accres in 2020 en 2021 is bevroren in verband met de pandemie covid-19. De verwachting is dat het Rijk vanaf 2022 financieel orde op zaken zal stellen als gevolg van de verkiezingen die in 2021 zullen plaats vinden en de financiële impact van covid-19. Een negatieve bijstelling van het accres is daarmee niet uitgesloten.

We hopen dat we de effecten van de herverdeling en het negatief bijstellen van het accres kunnen opvangen in het begrotingssaldo als we dit saldo zo groot mogelijk weten te houden. Dat voorkomt de noodzaak tot bezuinigingen.

Septembercirculaire 2020
Het mogelijke effect van de septembercirculaire 2020 zal verrekend worden met de egalisatiereserve algemene uitkering gemeentefonds en is daarmee geen risico voor het begrotingssaldo zoals gepresenteerd.

Naast de ontwikkelingen in de algemene uitkering van het gemeentefonds zal de programmabegroting nog aangepast worden in 2021 door de besluitvorming op Krachtig Verbonden, het beleidsplan Sociaal Domein en realistisch begroten die ieder vergezeld zullen worden van een uitgebreide begrotingswijziging.  

Covid-19
De onzekerheid van Covid-19 kan grote gevolgen hebben voor het toerisme en daarmee met onze gemeentelijke inkomsten vanuit heffingen en belastingen. De kaders 2021 en verder kunnen hierdoor onder druk komen te staan maar de onzekerheid hieromtrent is momenteel dermate groot dat hiermee nog geen rekening is gehouden in de huidige begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04