Begroting 2021

Home

Financiële positie

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In alle jaren van de meerjarenraming is sprake van een positief structureel begrotingssaldo.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten voor bestemming

1.317

3.207

2.577

3.102

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

474

216

493

388

Begrotingssaldo na bestemming

1.791

3.423

3.070

3.490

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-417

770

-100

0

Structureel begrotingssaldo

2.208

2.653

3.170

3.490

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04