Begroting 2021

Home

Financiële positie

In de nota reserve reservebeleid 2017-2020 is, voor zover van toepassing, per reserve/voorziening in beeld gebracht:
-    het doel van de reserve/voorziening;
-   de voedingen en onttrekkingen
-   de maximale hoogte en maximale looptijd
-   bijzonderheden

In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van het verloop van de reserves en voorzieningen. Voor informatie over de toevoegingen/onttrekkingen in 2021 wordt verwezen naar het overzicht van incidentele basten en lasten (hiervoor) en het overzicht van structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves (hierna).

bedragen x € 1.000 Stand per:

1-1-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Algemene reserves:

Algemene reserve

8.573

8.461

8.461

8.461

8.461

Totaal algemene reserves

8.573

8.461

8.461

8.461

8.461

Bestemmingsreserves:

Reserve grondexploitatie

893

893

893

893

893

Reserve infrastructuur

478

470

478

487

502

Egalisatiereserve algemene uitkering GF

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Reserve explosievenruiming

333

333

333

333

333

Reserve demografische ontwikkelingen

296

296

296

296

296

Reserve sociaal domein

1.952

1.952

1.952

1.952

1.952

Egalisatiereserve kapitaallasten

4.767

4.769

4.520

4.271

4.022

Reserve restauratie monumenten

28

28

28

28

28

Egalisatiereserve bodemsanering

201

201

201

201

201

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

208

208

208

208

208

Egalisatiereserve duurzaamheid

202

202

202

202

202

Reserve Rekenkamercommissie

15

15

15

15

15

Reserve onderhoud gebouwen

1.371

1.336

1.301

1.301

1.301

Reserve onderhoud gebouw Visveiling

1

1

1

1

1

Reserve bedrijfsvoering

676

676

676

676

676

Egalisatiereserve groen

126

126

126

126

126

Egalisatiereserve wegen

178

178

178

178

178

Reserve recreatievisie

157

157

157

157

157

Egalisatiereserve Havengebied Breskens

830

509

568

316

162

Totaal bestemmingsreserves

14.511

14.148

13.932

13.440

13.052

Totaal reserves

23.084

22.609

22.393

21.900

21.512

Voorzieningen

Voorziening recreatienatuur (Rood-voor-groen)

1.201

1.201

1.201

1.201

1.201

Voorziening woningbouwontwikkeling (Herstructureringsfonds)

411

411

411

411

411

Wethouderspensioenen

3.784

3.634

3.479

3.319

3.154

Wachtgelden wethouders

65

0

0

0

0

Voorziening afvalstoffenheffing

1.289

1.136

954

855

785

Voorziening waterberging

25

28

31

34

38

Voorziening rioolheffing

4.945

4.723

4.554

4.391

4.283

Voorziening aantrekkelijk Oostburg

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

Voorziening Zeeuwse Muziekschool

249

0

0

0

0

Voorziening recreatienatuur (Rood-voor-rood)

629

629

629

629

629

Totaal voorzieningen

13.982

13.147

12.644

12.225

11.886

Totaal reserves en voorzieningen

37.066

35.756

35.037

34.126

33.398

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04