Begroting 2021

Bijlagen

Bijlage 3: Overzicht IV3-taakvelden

Taak veld

Omschrijving (bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

02-1

Burgerzaken

47

-3

43

03-1

Beheer overige gebouwen en gronden

392

-77

316

063-1

Parkeerbelasting

-2.207

-2.207

11-1

Crisisbeheersing en brandweer

2.588

-7

2.581

12-1

Openbare orde en veiligheid

341

341

21-1

Verkeer en vervoer

7.459

-128

7.331

22-1

Parkeren

678

678

24-1

Economische havens en waterwegen

329

329

42-1

Onderwijshuisvesting

693

-95

598

52-1

Sportaccommodaties

1.627

-227

1.400

53-1

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

480

-27

453

54-1

Musea

534

-33

501

55-1

Cultureel erfgoed

483

-3

480

57-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.835

-445

4.390

61-1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.912

-727

1.185

72-1

Riolering

3.186

-4.833

-1.647

73-1

Afval

3.183

-3.905

-722

74-1

Milieubeheer

1.136

-10

1.126

75-1

Begraafplaatsen en crematoria

344

-320

24

81-1

Ruimtelijke ordening

1.247

-161

1.086

83-1

Wonen en bouwen

1.285

-747

538

32-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.477

-1.429

48

33-2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

198

-29

169

34-2

Economische promotie

745

-55

689

57-2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

568

-7

561

82-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

08-3

Overige baten en lasten

-1.650

-1.650

43-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.316

-59

1.257

51-3

Sportbeleid en activering

144

144

56-3

Media

586

586

61-3

Samenkracht en burgerparticipatie

1.555

1.555

62-3

Wijkteams

378

378

63-3

Inkomensregelingen

6.013

-4.839

1.174

64-3

Begeleide participatie

7.266

7.266

65-3

Arbeidsparticipatie

578

-8

570

66-3

Woonvoorzieningen

1.061

-7

1.054

671-3

Maatwerkdienstverlening 18+

694

694

672-3

Maatwerkdienstverlening 18-

4.610

4.610

681-3

Geescaleerde zorg 18+

54

-190

-136

682-3

Geescaleerde zorg 18-

1.010

1.010

71-3

Volksgezondheid

874

874

01-4

Bestuur

1.142

1.142

02-4

Burgerzaken

1.210

-523

687

12-4

Openbare orde en veiligheid

297

-41

256

010-5

Mutaties reserves

403

-878

-475

011-5

Resultaat van rekeningen van baten en lasten

1.790

1.790

04-5

Overhead

9.040

-27

9.014

05-5

Treasury

35

-27

8

061-5

OZB woningen

-4.099

-4.099

062-5

OZB niet-woningen

-2.429

-2.429

064-5

Belastingen overige

611

-544

67

07-5

Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds

-39.360

-39.360

08-5

Overige baten en lasten

809

809

08-5*

Onvoorzien

50

50

09-5

Vennootschapsbelasting (VpB)

34-5

Economische promotie

-7.135

-7.135

Totaal

75.643

-75.641

2

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04