Begroting 2021

Algemeen

Leeswijzer

Begroting
In de begroting treft u eerst de financiële positie aan, gevolgd door het programmaplan, de verplicht voorgeschreven paragrafen en tot slot de bijlagen.

De indeling van de programma’s is conform Krachtig Verbonden.

Het programmaplan bestaat uit de volgende vier programma’s:
1. Ruimte en beheer
2. Economie
3. Sociaal domein
4. Bestuur en veiligheid
Gevolgd door het overzicht met de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien.

Per programma wordt achtereenvolgens weergegeven:

 • Inleiding
  waar draait het om in het programma
 • Speerpunten
  onderdelen van het beleid waar extra aandacht voor is waarbij per speerpunt 2 vragen worden behandeld:
 • Wat willen we bereiken?
 • Wat gaan we daarvoor doen?
 • Verbonden partijen
 • Wat gaat het kosten?
 • De investeringen
 • Het beleidskader

De vraag 'Wat gaat het kosten?' wordt op programmaniveau beantwoord. Ter informatie is in ieder programma een specificatie van de lasten en baten per taakveld toegevoegd.
Het beleidskader omvat de nog van kracht zijnde beleidsdocumenten, ondanks dat het jaartal waarvoor het beleidsdocument aanvankelijk was opgesteld, verstreken is.

Na de programma's wordt nader ingegaan op de financiële positie voor begrotingsjaar 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

Naast de genoemde programma’s wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de in het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) verplicht voorgeschreven paragrafen:
-   lokale heffingen
-   weerstandsvermogen en risicobeheersing
-   onderhoud kapitaalgoederen
-   verbonden partijen
-   financiering
-   bedrijfsvoering
-   grondbeleid.

Indicatoren
De gemeente Sluis past de basisset verplicht voorgeschreven indicatoren toe. Het doel van de verplichte basisset is het inzichtelijker maken van de begroting en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken. De verplichte indicatoren inclusief toelichting zijn opgenomen in bijlage 4. Voor boekjaar 2021 is een inschatting gemaakt van de verwachte omvang van de indicator.

Alle indicatoren en beschikbare cijfers zijn te ontsluiten via de website www.waarstaatjegemeente.nl . Op deze website is ook achtergrondinformatie beschikbaar over de bronnen en definities van de indicatoren en wat er precies wordt gemeten met de indicatoren.

Een aantal indicatoren uit de basisset is wellicht niet voor alle gemeenten beschikbaar, maar is wel van belang voor alle gemeenten. Gemeenten waarvoor de informatie beschikbaar is moeten deze opnemen in de begroting. In de Regeling beleidsindicatoren is bepaald dat als de informatie niet beschikbaar is, de gemeenten deze niet op hoeven te nemen.

Bijlagen
Als bijlagen zijn in de begroting opgenomen:

 1. Bijlage 1: Investeringsplan
 2. Bijlage 2: Begrippenlijst
 3. Bijlage 3: Overzicht taakvelden
 4. Bijlage 4: Toelichting indicatoren
 5. Bijlage 5: Meerjarenperspectief
Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04