Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

Inleiding
Participatie zowel op de arbeidsmarkt als in het sociaal maatschappelijk leven zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van individuen. Evenals gezond bewegen en sporten. Hulp op maat, zorg nabijheid en innovatie zijn daarbij de leidende uitgangspunten. De gemeente Sluis streeft naar een toekomstbestendige zorginfrastructuur. En zet daartoe – indien nodig – in op ontschotting van beschikbare middelen over de grenzen van wettelijke rollen en verantwoordelijkheden heen. Een beroep op de gemeente is echter niet altijd vrijblijvend: Een aanvraag om een uitkering is bijvoorbeeld een aanvraag om werk!
Voor de leefbaarheid van de streek en het vestigingsklimaat van mensen en bedrijven zijn met name het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede thuisnabije zorg belangrijk. Dit zijn dan ook speerpunten in ons beleid. We werken daarbij nauw samen met de andere gemeenten, onze maatschappelijke partners en de zorgverzekeraar

Plan van aanpak Programma Sociaal Domein
Reeds in de Kadernota 2019-2022 en begroting 2019-2022 is aangegeven dat er oplopende tekorten zijn op het gebied van het Sociaal Domein. De volgende taakstellende bezuiniging is opgenomen:


2021: € 1.650.000
2022: € 1.702.000
2023: € 1.702.000

2024: € 1.702.000

Om die reden is besloten tot het vaststellen van het Programma Sociaal Domein. Het doel van het Programma Sociaal Domein is: “Breng beleid en uitvoering van gemeentelijke taken/dienstverlening in het sociaal domein binnen de financiële, inhoudelijke, beleidsmatige en juridische kaders.” Daarbij is een organisatorisch goede inbedding van belang.

Inmiddels is de volgende afbakening voor het Programma Sociaal Domein vastgesteld:
“Sociaal domein is een term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.”

Dit sluit aan bij de indeling/afbakening van het onderdeel Sociaal Domein, zoals gehanteerd in het visiedocument Krachtig Verbonden.  

In 2020 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het huidige beleid en gewenst beleid in het Sociaal Domein. Op basis hiervan zijn de gewenste beleidsrichtingen vertaald in een Beleidsplan en Implementatieplan Sociaal Domein. De effecten hiervan zullen worden vertaald in een begrotingswijziging.

x 1.000 €
Lasten € 24.489
Baten € 5.104
Saldo € -19.384
Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04