Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

Speerpunten

3.1 Samenkracht
Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Er is maatschappelijke ondersteuning (gratis en vrij toegankelijk) beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben

A. De inrichting van een algemene voorziening voor maatschappelijk werk in de gemeente Sluis, passend binnen en in overleg met de keten

B. Er zijn voldoende mantelzorgers om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en deze mantelzorgers voelen zich gesteund en gewaardeerd en raken niet over belast.

B. In samenwerking met zorgverzekeraar, huisartsen, zorgaanbieders en cliënt- en adviesraden wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde beleid voor mantelzorgondersteuning en –begeleiding. Daarnaast proberen we het beroep op mantelzorg te beperken door het (fysiek) clusteren van wonen, zorg en voorzieningen zoals een supermarkt, huisarts, apotheek, dagbesteding en (openbaar) vervoer. Ook stimuleren we het ontstaan van (mantel)zorgcorporaties. In zorgcorporaties worden afspraken gemaakt over de verdeling van (zorg)taken tussen bewoners onderling. In mantelzorgcorporaties worden afspraken gemaakt tussen zorgprofessionals en familieleden over wie welk gedeelte van de zorg, op welk moment van de dag voor zijn of haar rekening neemt.

C. Een breed aanbod van activiteiten, evenementen en voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, sport, leefbaarheid en maatschappelijke participatie voor zowel inwoners als toeristen

C. Herziening van het subsidiebeleid op grond van richtinggevende keuzes binnen het Visiedocument Krachtig Verbonden en het Beleidsplan Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04