Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

3.2 Ondersteuning en Begeleiding
Alle inwoners (incl. nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een goede inburgering van nieuwkomers

A. Uitvoering geven aan nieuw beleid in het kader van de nieuwe Wet Inburgering (die per 1-1-2021 ingaat).

B. Uitvoering (wettelijke) taken sociaal domein binnen financiële, juridische, organisatorisch en beleidsmatige kader

B. Betere monitoring van zowel de kosten als de kwaliteit en effectiviteit van de ingezette zorg op basis van het Beleidsplan Sociaal Domein.

C. De realisatie van integrale zorgcentra waar inwoners terecht kunnen voor afgestemde dienstverlening vanuit de huisartsen, thuis- en ouderenzorg, basis-GGZ, maatschappelijk werk, opbouwwerk en het Wmo-loket van de gemeente.

C. Ontwikkelen van integrale centra of netwerken voor zorg en ondersteuning c.q. integrale toegang tot zorg en ondersteuning (binnen het programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen)

D. Versterken samenwerking onderwijs,  kinderopvang en zorg

D. Verder inrichten van IKC (Integrale Kindcentra) zowel fysiek als inhoudelijk). Tevens herziening van het aanbod van onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding, waaronder screening logopedie, schoolbegeleiding, VVE, zorgadviesteams (ZAT) en onderwijsachterstandenbeleid (OAB) tot één overzichtelijk pakket.

E. Een toekomstbestendige uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

E. Eind 2020 wordt een besluit genomen op welke manier we in de toekomst de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering gaan borgen. In 2021 zal dit worden geïmplementeerd. Met deze overgang kunnen mogelijk frictiekosten gemoeid zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04