Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

GGD Zeeland

Algemeen
In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland zijn door de Zeeuwse gemeenten naast de taken op het terrein van de Publieke Gezondheid, verschillende gemeentelijke taken uit het sociaal domein ondergebracht zoals Inkoop van Jeugdhulp, Verwijsindex en Veilig Thuis. De missie van de GGD Zeeland luidt: “samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland”.   
Op grond van deze missie treedt de GGD Zeeland op als uitvoeringsorganisatie en als adviseur van gemeenten. De GGD Zeeland heeft de ambitie om een betrouwbare, nabije en zichtbare partner van gemeenten te zijn. Een GGD die kansen ziet en benut om op basis van de vraag vanuit de gemeente(n) en de keten haar opgaven efficiënt en effectief invult en de verbinding tussen preventie, zorg en veiligheid realiseert.
GGD Zeeland werkt met drie programma’s; Publieke Gezondheid, Inkoop Jeugdhulp en Veilig Thuis. Publieke Gezondheid bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen: Gezond In de Wijk, Fysieke Veiligheid & Bescherming en Sociale Veiligheid.
Omgevingswet  
In 2022 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht en wordt gezien als een grootschalige decentralisatie, waarbij meer beleidsruimte en verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen. De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde inrichting van de leefomgeving te werken. De GGD Zeeland wil gemeenten optimaal kunnen ondersteunen met gericht advies rond de gezonde leefomgeving. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de RUD en VRZ zodat gemeenten eenduidige, integrale en kwalitatief hoogwaardige adviezen krijgen voor een schone, gezonde en veilige inrichting van de omgeving.

(Jeugd)artsen
Al sinds langere tijd is het lastig om voldoende artsen te vinden. Dit heeft geleid tot een (jeugd)artsentekort binnen de GGD. Alhoewel er allerlei inspanningen gedaan zijn en worden om nieuwe artsen aan te trekken en de huidige artsenpopulatie te behouden, is er een structureel tekort ontstaan. Dit tekort is tot op heden steeds incidenteel opgevangen. De GGD voorziet dat het tekort de komende periode eerder zal toenemen dan afnemen. Voor de korte termijn wordt gekeken naar het anders inrichten van de contactmomenten. Daarnaast werkt de GGD aan lange termijn scenario’s, over hoe de jeugdgezondheidszorg in de toekomst in te richten. Omdat het artsentekort een landelijk probleem is, vindt hierover ook landelijk (met andere GGD-en) afstemming plaats.
Preventie
Preventie staat hoog op de agenda van zowel lokale overheden als het Rijk. De GGD is vanuit de aard van de werkzaamheden een impactvolle schakel voor preventie. Vanuit de basis van de gemeenschappelijke regeling in combinatie met de lokale behoefte wil de GGD ook in 2021 zichtbaar bijdragen aan preventie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de enkele jaren geleden ingezette zelforganisatie (in combinatie met een bezuiniging van ca. 10% van het personeelsbestand) verder wordt geïmplementeerd waardoor sturing en besluitvorming op alle niveaus in de organisatie beter zijn ingebed in de organisatie. In 2021 wil GGD Zeeland voldoende in control zijn om de bovengenoemde problematiek goed te kunnen beheersen. Hiertoe ondersteunt vanaf 2020 een tijdelijke hulpconstructie de doorontwikkeling van de ingezette zelforganisatie.
Inkoop Jeugdhulp Zeeland
De uitgaven aan Jeugdhulp laten in Zeeland, net als in de rest van Nederland, een stijgende trend zien. Er zijn verschillende initiatieven gestart om die trend te doorbreken, zoals het traject Vaart in Veiligheid. Naast de lopende initiatieven is ook de inkoopmethodiek vanaf 2020 gewijzigd van een ‘open house’-systematiek naar een systematiek van meerjarige contracten met minder zorgaanbieders.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04