Begroting 2021

Bijlagen

Bijlage 4: Indicatoren

Pr

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

217,4

212,2

212

1

Functiemenging

%

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

44,5

44

44

2

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

nnb

309

190

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

nnb

22,2

25

3

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

681

681

710

3

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

752

752

787

3

WOZ-waarde woningen

dzd euro

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

208

195

228

3

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

5,9

3

4

3

Demografische druk

%

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 19 tot 65 jaar.

83,7

69

85,7

4

Jongeren met delict voor rechter

%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

nnb

nnb

4

Niet-sporters

%

CBS / RIVM - Gezondheidsenquete

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

nnb

60,9

60,9

4

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

819,6

782,5

787

4

Netto arbeidsparticipatie

%

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

63,5

64

63

4

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

17,2

17,7

19,6

4

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

CBS - Participatie Wet

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

nnb

22,8

22,8

4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

75

71

80

4

werkloze jongeren

%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

nnb

1,3

1,5

4

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

nnb

1,5

2

4

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

nnb

5,6

5,5

4

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

nnb

29,45

11

4

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

9,6

10,7

10,5

4

Jongeren met jeugdreclassering

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

nnb

0,63

0,5

4

Jongeren met jeugdbescherming

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

1,2

1,1

1,1

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04