Begroting 2021

Home

Financiële positie

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de baten en lasten en het saldo per programma. Overeenkomstig het BBV worden hierin de bedragen voor algemene dekkingsmiddelen, de overhead, heffing Vennootschapsbelasting en onvoorzien, afzonderlijk vermeld.

Een specificatie naar de nieuwe taakvelden is opgenomen onder de programma's. Een totaaloverzicht van de taakvelden is opgenomen in bijlage 4.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting na wijz 2020

Begroting 2021

Baten en lasten per programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

1

Ruimte en beheer

33.219

18.447

34.018

14.288

32.777

13.954

-18.823

2

Economie

2.323

1.007

3.397

1.435

2.988

1.521

-1.467

3

Sociaal Domein

25.908

5.711

25.381

5.119

24.489

5.104

-19.384

4

Bestuur en veiligheid

4.646

759

2.635

555

2.649

564

-2.085

5

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

654

50.786

1.189

51.369

1.456

53.594

52.138

Overhead

8.404

134

8.875

26

9.040

27

-9.014

Vennootschapsbelasting (VpB)

61

Onvoorzien

88

50

-50

Totaal saldo baten en lasten

75.213

76.844

75.582

72.793

73.449

74.764

1.316

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Mutaties reserve

2.595

3.004

1.910

4.702

403

878

475

Totaal na bestemming

77.808

79.847

77.492

77.495

73.852

75.642

1.790

Resultaat

2.039

2

1.790

In bijlage 5 vindt u het meerjarenperspectief van de baten en de lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04