Begroting 2021

Bijlagen

Bijlage 5: Meerjarenperspectief

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten en lasten per programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Ruimte en beheer

32.777

13.954

-18.823

32.969

15.180

-17.789

33.110

14.338

-18.772

33.480

14.503

-18.977

2

Economie

2.988

1.521

-1.467

2.205

739

-1.466

2.212

733

-1.479

2.179

705

-1.475

3

Sociaal Domein

24.489

5.104

-19.384

24.608

5.104

-19.504

24.554

5.105

-19.449

24.644

5.105

-19.539

4

Bestuur en veiligheid

2.649

564

-2.085

2.699

574

-2.125

2.768

584

-2.184

2.791

594

-2.196

5

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

1.456

53.594

52.138

1.493

54.894

53.402

1.709

55.690

53.981

1.615

56.606

54.991

Overhead

9.040

27

-9.014

9.287

27

-9.260

9.497

28

-9.470

9.680

28

-9.652

Vennootschapsbelasting (VpB)

Onvoorzien

50

-50

50

-50

50

-50

50

-50

Totaal saldo baten en lasten

73.449

74.764

1.316

73.312

76.519

3.207

73.899

76.477

2.577

74.438

77.540

3.102

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Mutaties reserve

403

878

475

166

382

216

15

508

493

15

403

388

Totaal na bestemming

73.852

75.642

1.790

73.478

76.901

3.423

73.914

76.984

3.070

74.453

77.943

3.490

Resultaat

1.790

3.423

3.070

3.490

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04