Begroting 2021

Home

Financiële positie

In de kadernota 2020-2024 is ingestemd met een aantal nieuwe ontwikkelingen, grotendeels vanuit het coalitieakkoord. Een deel hiervan is reeds in 2020 omgezet in het beschikbaar stellen van budget middels een raadsbesluit (o.a. MFC Aardenburg, Invoering Omgevingswet en Masterplan Nieuwvliet). De resterende posten zijn in deze begroting nog steeds gereserveerd. Per onderdeel zult u een separaat raadsvoorstel voorgelegd krijgen. Het overzicht is aangevuld met enkele taakmutaties vanuit de meicirculaire 2020*.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Algemene uitkering:

Bibliotheekmiddelen

100

0

0

0

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

31

32

33

34

Armoedebestrijding kinderen*

10

10

10

10

Inburgering*

30

67

74

74

Coalitieakkoord:

Toegankelijk maken openbare ruimte

50

50

50

50

Voorbereiding MFC IJzendijke

60

40

0

0

Exploitatielasten MFC IJzendijke

0

0

260

260

Verkeersveiligheid

0

0

100

0

Realisatie startgroepen

165

168

175

178

Samenwerking onderwijs-kinderopvang-zorg

50

50

50

50

Logopedie (screening/signalering)

50

50

50

50

Overige ontwikkelingen, waaronder:

235

360

245

250

-          Recreatieve zandsuppletie

-          Draaibrug

-          Visie op de begraafplaatsen

Totaal:

781

827

1.047

956

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04