Begroting 2021

Home

Financiële positie

Overzicht van de structurele toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves:

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Structurele onttrekkingen reserves:

Reserve infrastructuur tbv:

- winkelcentrum Sluis

6

6

6

0

- beheerplan wegen (oud)

16

0

0

0

Egalisatiereserve kapitaallasten tbv:

- programma 1

165

165

165

165

- programma 3

2

2

2

2

- programma 5

82

82

82

82

Dekking exploitatietekort havengebied Breskens uit egalisatiereserve havengebied Breskens

321

92

252

154

Onderhoudsreserve gebouwen tbv achterstallig onderhoud Ledeltheater

35

35

0

0

Totaal structurele onttrekkingen reserves

628

382

507

403

Structurele toevoegingen reserves:

Reserve infrastructuur tbv herinrichting Oostburg

15

15

15

15

Totaal structurele toevoegingen reserves

15

15

15

15

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04