Begroting 2021

Home

Financiële positie

De investeringsplanning is opgenomen in bijlage 1 bij deze begroting. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van de bepalingen uit artikel 8 van de Financiële verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 maart 2017. Het renteomslagpercentage (onder het BBV verplicht voorgeschreven) is berekend op 1,289%.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Materiële vaste activa:

- investeringen economisch nut

2.322

2.965

2.501

2.169

- investeringen maatschappelijk nut

454

408

421

529

Financiële vaste activa

15

15

15

15

Totaalbedrag investeringen

2.791

3.389

2.937

2.713

Kapitaallasten (cumulatief)

92

223

358

467

Dekking uit voorziening rioolheffing

46

125

203

262

De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen zijn onder de lasten van de diverse programma’s geraamd. Vaststelling van de programmabegroting 2021 houdt tevens in het beschikbaar stellen van de kredieten uit de kolom 2021 van het investeringsplan 2021-2024.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04