Begroting 2021

Home

Financiële positie

De begroting bevat nog een aantal taakstellingen. Het uiteindelijk behalen van deze taakstellingen is van belang voor de beoordeling van de hiervoor gepresenteerde begrotingssaldo’s. De taakstellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, gevolgd door een toelichting.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Onderbesteding investeringen

0

0

0

0

Verkoopopbrengst gemeente-eigendommen

0

0

0

0

Sociaal domein

1.650

1.702

1.702

1.702

Totaal te realiseren

1.650

1.702

1.702

1.702

Toelichting:

Onderbesteding investeringen en Verkoopopbrengst gemeente-eigendommen:
Met ingang van 2021 zijn de stelposten Onderbesteding investeringen (structureel € 67.000) en Verkoopopbrengst gemeente-eigendommen (structureel € 192.000) geschrapt. De reden hiervoor is met name gelegen in het incidentele karakter van de jaarlijkse invulling van deze stelposten. De invulling bestaat uit vrijvallende afschrijving vanwege het (nog) niet in gebruik nemen van voorziene investeringen en uit verkoop van gemeentelijk vastgoed en snippergroen. De realisatie is te veel afhankelijk van niet beïnvloedbare factoren en daarmee realistischer om eventuele voordelen pas in te boeken nadat deze zijn gerealiseerd.

Sociaal domein:

In programma 3 is ingegaan op de het Programma Sociaal Domein. In de raad van oktober 2020 is het beleidsplan Sociaal Domein behandeld. Voor nadere toelichting wordt hier naar verwezen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04