Begroting 2021

Home

Financiële positie

Op grond van de begrotingsvoorschriften dient in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans te worden opgenomen. Hierna vindt u eerst de geprognosticeerde balans (activa en passiva) en daarna een nadere toelichting op de onderdelen investeringsplan (maakt deel uit van de vaste activa) en de reserves en voorzieningen. Tot slot wordt het EMU-saldo berekend.

Activa (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste activa

Immaterieel

Bijdragen in activa eigendom van derden

186

177

168

160

151

Materieel

Investeringen economisch nut

41.543

39.165

38.448

36.209

33.959

Investeringen economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven

42.186

43.539

46.633

49.411

52.570

Investeringen maatschappelijk nut

16.030

16.192

15.607

14.969

14.329

Financieel

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

Overige uitzettingen rentetypische periode van één jaar of langer

1.390

1.390

1.390

1.390

1.390

Totaal vaste activa

102.630

101.758

103.541

103.434

103.694

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk

1.263

1.161

886

449

301

Gereed product en handelsgoederen

600

600

500

500

500

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Uitzettingen in rijks schatkist

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Overige vorderingen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Liquide middelen

Kas-, banksaldi

559

559

559

559

559

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende jaren

500

500

500

500

500

Totaal vlottende activa

7.422

8.320

7.945

7.508

7.360

Totaal balans

110.052

110.078

111.486

110.942

111.054

Passiva (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

8.573

8.461

8.461

8.461

8.461

Bestemmingsreserve

14.511

14.148

13.932

13.440

13.052

Begrotingssaldo

0

1.790

3.423

3.070

3.490

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.444

4.045

3.890

3.730

3.565

Van derden verkregen middelen met specifieke besteding

9.538

9.103

8.754

8.495

8.321

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiele instellingen

56.287

58.132

58.627

59.346

59.766

Totaal vaste passiva

93.352

95.678

97.086

96.542

96.654

Vlottende passiva

Netto-vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Kasgeldleningen

6.300

4.000

4.000

4.000

4.000

Overige schulden

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Overlopende passiva

Van Eur. En Ned. Overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor volgende jaren

100

100

100

100

100

Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Totaal vlottende passiva

16.700

14.400

14.400

14.400

14.400

Totaal balans

110.052

110.078

111.486

110.942

111.054

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04