Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

WMO en vervoer Jeugd
Het gebruik en de uitgaven van het WMO-vervoer is vrij stabiel.
Het Jeugdzorgvervoer laat een aanzienlijke toename zien. Daarmee zijn ook de gemeentelijke uitgaven verhoogd. De geldende regeling Jeugdzorgvervoer zal betrokken worden bij de nog op te stellen beleidsregels voor het leerlingenvervoer.
Daarnaast wordt een stijging van de kosten van het totale vervoer verwacht vanwege de contractueel vastgelegde indexering (NEA-index) van 4,5%.

Leerlingenvervoer
Door faillissement van de vervoerder (TCR BV) kwam er voortijdig een einde aan het nog lopende contract leerlingenvervoer. Normaliter zou dit contract tot 1 augustus 2020 gelden. Op basis van het gevolgde aanbestedingstraject werd het nieuwe contract leerlingenvervoer gegund aan Citax BV. Mede door marktconforme prijzen en een gewijzigde afrekensystematiek (prijs per voertuig i.p.v. prijs per leerlingkilometer) is de verwachting dat het geraamde budget aanzienlijk te laag zal zijn. Om die reden wordt een onderzoek uitgevoerd hoe het leerlingenvervoer efficiënter plaats kan vinden. Dit kan beleidswijzigingen tot gevolg hebben. Een herziening van de Verordening Leerlingenvervoer wordt voorbereid en in het voorjaar van 2021 aan de raad voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04