Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

(Bedragen x  € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

25.908

25.381

24.489

24.608

24.554

24.644

Baten

5.711

-5.119

5.104

5.104

-5.105

5.105

Saldo van baten en lasten

-20.197

-20.261

-19.384

-19.504

-19.449

-19.539

Toevoeging aan reserves

378

Onttrekking aan reserves

428

380

2

2

2

2

Geraamd resultaat

-20.147

-19.882

-19.382

-19.502

-19.447

-19.537

Specificatie taakvelden 2021     (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

56-3

Media

586

-586

43-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.316

59

-1.257

64-3

Begeleide participatie

7.266

-7.266

672-3

Maatwerkdienstverlening 18-

4.610

-4.610

62-3

Wijkteams

378

-378

61-3

Samenkracht en burgerparticipatie

1.555

-1.555

63-3

Inkomensregelingen

6.013

4.839

-1.174

66-3

Woonvoorzieningen

1.061

7

-1.054

51-3

Sportbeleid en activering

144

-144

71-3

Volksgezondheid

874

-874

682-3

Geescaleerde zorg 18-

1.010

-1.010

671-3

Maatwerkdienstverlening 18+

694

-694

681-3

Geescaleerde zorg 18+

54

190

136

65-3

Arbeidsparticipatie

578

8

-570

08-3

Overige baten en lasten

-1.650

1.650

Totaal

24.489

5.104

-19.384

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04