Begroting 2021

Programma's

5: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

(Bedragen x  € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

13.752

12.064

12.739

14.419

14.341

14.850

Baten

53.923

56.097

54.498

55.303

56.225

57.037

Saldo van baten en lasten

40.171

44.033

41.759

40.884

41.884

42.187

Toevoeging aan reserves

1.800

Onttrekking aan reserves

2.975

82

82

82

82

Geraamd resultaat

40.171

44.033

41.759

40.884

41.884

42.187

Specificatie taakvelden 2021     (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

05-5

Treasury

35

27

-8

04-5

Overhead

9.040

27

-9.014

064-5

Belastingen overige

611

544

-67

062-5

OZB niet-woningen

2.429

2.429

09-5

Vennootschapsbelasting (VpB)

010-5

Mutaties reserves

403

878

475

061-5

OZB woningen

4.099

4.099

34-5

Economische promotie

7.135

7.135

07-5

Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds

39.360

39.360

011-5

Resultaat van rekeningen van baten en lasten

1.790

-1.790

08-5

Overige baten en lasten

809

-809

08-5*

Onvoorzien

50

-50

Totaal

12.739

54.498

41.759

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Fietsproject

15

15

15

15

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04