Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voor het onderhoud zijn door de raad verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de beheerplannen weergegeven met vermelding van de programma's en de duur van het plan.

Kapitaalgoederen

Programma

Beleids-/ beheerplan

Duur plan

Wegen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan wegen

2017-2026

Rioleringen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Bermen en beschoeiingen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Openbare verlichting

Ruimtelijk beheer

Beleids- en beheer-plan openbare verlichting

2013-2022

Groen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Civiele kunstwerken

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Speelterreinen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan speelterreinen

2009-2018

Gebouwen

Diverse

Beheerplan Gebouwen

2013-2020

Wegen

Het beheerplan wegen 2017-2026 is op 29 juni 2017 vastgesteld. In dit beheerplan wordt uitgegaan van kwaliteitsniveau B conform de kwaliteitscatalogus. Het gekozen niveau is het laagste kwaliteitsniveau dat gekozen kan worden.
In de wegbeheer systematiek zijn CROW-richtlijnen zodanig gedefinieerd dat deze overeenkomen met het minimale niveau van verantwoord wegbeheer. Ze zijn zo opgesteld dat het technisch noodzakelijk onderhoud in de juiste periode wordt uitgevoerd. Als niet wordt voldaan aan deze richtlijnen komt de veiligheid van de weggebruiker in het geding, alsmede zal ook kapitaalvernietiging optreden. Om deze redenen hanteert de gemeente Sluis de minimale kwaliteitsnorm van de CROW als uitgangspunt voor de komende periode 2017-2026.
Ieder jaar wordt er een inspectie verricht van het gehele wegenareaal, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien er andere of meerdere schadebeelden worden geconstateerd dan op voorhand was verwacht. Op basis van deze inspectie wordt met het beheerprogramma Obsurv van Sweco een basisplanning gemaakt voor de komende jaren. De basisplanning wordt gebruikt om een jaarlijkse uitvoeringsplanning op te stellen. Bij het opstellen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de plannen voor riolering en groen voor een effectieve en efficiënte inzet van de middelen.

Kengetallen:

Asfaltverharding

649.166 m²

Elementenverharding

1.193.453 m²

Overig (betonverharding, half verharding)

69.823 m²

Rioleringen

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer van kracht geworden. Een van de gevolgen van deze wet is de verplichting die gemeenten opgedragen hebben gekregen om een Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2008 de Wet Verankering en Bekostiging Gemeentelijke Watertaken van kracht. Deze wet beschrijft de mogelijkheden voor financiering van de verbrede zorgplicht van de gemeente voor de afvoer van hemelwater en grondwater, die in de Wet op de waterhuishouding is vastgelegd.

GRP

Door uw raad is eind juni 2019 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (vGRP) vastgesteld. In dit vGRP is vastgelegd op welke wijze door de gemeente Sluis invulling wordt gegeven aan de nieuwe zorgplichten op gebied van vuilwater, hemelwater en grondwater en hoe deze zorgplichten worden gefinancierd.
In 2018 is een nieuw Basis Riolerings Plan opgesteld om de kwetsbare wateroverlast locaties in beeld te brengen. Maatregelen uit het BRP zijn opgenomen in het vGRP.
In 2021 worden de vervangings- en verbeteringsinvesteringen uit 2020 afgerond (zoals locaties: bedrijventerrein Industrieweg Sluis, Lange Heerenstraat/ Willemsweg in Schoondijke). In 2021 staan vervanging - en verbeteringsmaatregelen op het programma voor Sint Anna Ter Muiden, Breskens Dr. Broodmanstraat, Hoofdplaat Molenweg en indien bouwwerkzaamheden voltooid zijn in Boulevard de Wielingen Cadzand-Bad. Tevens staan maatregelen aan de Oude Rijksweg in Breskens op het programma, het gaat om saneren van ongezuiverde lozingen. Overige maatregelen uitvoering risico wateroverlast locaties in Noordstraat Retranchement, Wulpenlaan/Plevierlaan, overstort Langeweg Breskens en voorbereiding Mauritsweg Retranchement.
De investeringen worden integraal opgepakt zodat nutsvoorzieningen (Delta), wegen, groen, openbare verlichting samen met riolering wordt vernieuwd.

Ieder jaar wordt 1/8e deel van de vrijvervalriolering gereinigd en 1/16 e deel van ons rioolstelsel geïnspecteerd. Met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is een gezamenlijk bestek opgesteld in 2021 staat een deel van Oostburg, Waterlandkerkje en Eede op het programma. De inspectiegegevens worden vastgelegd in het beheerprogramma RioGL/Obsurv. De inspecties worden beoordeeld en vormt de basis voor onderhoudsprogramma’s en vervangingsplan. Deze worden periodiek geactualiseerd. Daar waar mogelijk wordt aandacht besteed aan afkoppelen van verhard oppervlak en rioolrenovatie.

SAZ+

In Zeeuws verband is de SAZ+ opgericht. Deze afkorting staat voor “Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland”. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 13 gemeenten, Waterschap Scheldestromen + Evides.
Het bestuursakkoord water loopt af op 31-12-2020 en daarmee de huidige nieuwe programmalijnen. Er is een strategienota opgesteld periode 2020 - 2030 waarin nieuwe programmalijnen zijn geformuleerd gericht op meer integrale samenwerking, kennisdelen tussen SAZ+partners, nutsbedrijven en onderwerpen klimaat, energietransistie e.d.

Kengetallen 2020:

Vrijverval rioolleiding (hoofdriool)         

256

Aansluitleidingen vrijverval

18 km

Riool persleiding gemalen

29 km

Drukriool persleiding

105 km

Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)

65 st.

Gemalen (druk riolering)

495 st.

Gemalen (hoofdriolering)

72 st.

Kolken 

11.000 st.

Pompen

584 st.

Randvoorzieningen (bergbezinkbassins)

2 st

Bermsloten en beschoeiingen

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn onderhoudsposten opgenomen voor het gemeentelijk watersysteem bestaande uit sloten, vijvers, oppervlaktewater en poelen.
Vanaf 1 januari 2021 wordt vervolg gegeven aan het jaarlijks uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan ons watersysteem. Onderhoudswerk kan bestaan uit maaiwerk, vervangen oeverbescherming en bijv. het reinigen van randvoorzieningen zoals olieafscheiders en facetfilters.
Mogelijk dat op kritische uitstroomlocaties een eerste maaiwerkronde wordt uitgevoerd in de zomerperiode om uitstroming van water niet te belemmeren.
Bij aanpassingen aan het vuilwater- en of regenwaterstelsel wordt, indien noodzakelijk, het oppervlaktewatersysteem opgenomen in de modelberekeningen.
Het achterstallig onderhoud wat betreft baggerwerkzaamheden en oeverbescherming is voor het grootste deel afgerond in 2019. In de periode 2020-2021 staat het reinigen en inspecteren van enkele lange duikers door Schoondijke en langs de St. Annastraat te Sluis nog op het programma.

Kengetallen:

Oppervlaktewater

11 ha

Oever

43 km

Openbare verlichting

Het Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2022 is op 27 september 2012 vastgesteld. Doel is om aan de hand van diverse uitgangspunten, zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid, energieverbruik en milieu het beleid en beheer ten aanzien van de openbare verlichting in de gemeente Sluis vast te stellen. De toe te passen verlichtingskwaliteit is gebaseerd op de Richtlijn Openbare Verlichting 2011.
In verband met energiebesparing en de verbeterde lichtopbrengsten van de LED armaturen zullen oude, energie onvriendelijke installatieonderdelen in de komende 10 jaar worden vervangen. De hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de totale exploitatiekosten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen. In vrijwel alle gevallen wordt LED toegepast bij nieuwbouw en vervanging.
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed.

Kengetallen:

Lichtmasten

6.230

Conventionele Armaturen

4.083

Conventionele Lampen

4.508

LED armaturen

2.300

Abri's gemeente Sluis

21 st.

Abri's Clear Channel

9 st.

Groenvoorzieningen

In het Groenbeheerplan 2017-2021 is het onderhoudsniveau van het openbaar groen en de begraafplaatsen vastgelegd. De gemeente Sluis onderhoudt het groen op kwaliteitsniveau B. Dit is het basisniveau waarbij het groen netjes en eenduidig onderhouden wordt, maar er hier en daar geringe mate van onkruidgroei en zwerfvuil geaccepteerd wordt. Het werk wordt deels door eigen personeel en deels door inhuur uitgevoerd.  
Voor het groenbeheer wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma Obsurv.

De raming voor het onderhoud van het groen in de begroting is gebaseerd op het vastgesteld groenbeheerplan 2017-2021 aangevuld met de areaaluitbreiding in de afgelopen jaren.

Kengetallen:

Bomen

14.479 st.

Straatmeubilair (excl strandreinigingsbestek)

1.672 st.

Hagen

32.310 m

Blokhagen

24.120 m2

Bosplantsoen

357.334 m2

Bos

85.684 m2

Grassen

1.736.771 m2

Sierheesters/vaste planten

108.265 m2

Rozen

3.832 m2

Half verhardingen

88.608 m2

Zwartegrond(incl begraafplaatsen)

52.784 m2

Waterpartijen/vijvers

14 st

Civiele kunstwerken/bruggen

Op basis van inspecties wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld en jaarlijks geactualiseerd.
De laatste jaarlijkse onderhoudsinspectie heeft plaatsgevonden in 2017. Daaruit voortvloeiend worden ook de benodigde herstel- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en worden tevens alle objecten gereinigd.
De raming in de (meerjaren)begroting is gebaseerd op het beheerplan 2017-2021, aangevuld met de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren.

Kengetallen:

Bruggen

29 st.

Trappen

33 st.

Banken

1 st.

Vlonders/looplijn

20 st.

Strandovergangen

3st

Tunnel

1st

Speelterreinen

In het kader van de zorgplicht voor de openbare ruimte wordt voor de vervanging van speelwerktuigen en ondergronden van speelterreintjes een onderhoudsbeheerplan opgesteld voor de periode 2021-2025. De jaarlijkse kosten voor groot onderhoud worden in het investeringsplan (geplande vervangingen) opgenomen. Het kwaliteitsniveau van de speeltoestellen is vastgelegd in de landelijke wetgeving, namelijk het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de veiligheid vindt er ieder jaar een grote technische inspectie plaats. Daarnaast vindt er iedere 6 weken een visuele inspectie plaats. Deze 6 wekelijkse inspectie wordt uitgevoerd door onze buitendienstmedewerkers. De resultaten van deze inspecties worden vastgelegd in een logboek. Voortvloeiende werkzaamheden uit deze inspecties worden direct door eigen dienst of leverancier uitgevoerd.

Kengetallen:

Speelterreinen (incl Groede Podium)

58

Speeltoestellen

 357

Gebouwen

Op 26 september 2012 is de Nota Strategisch Eigendommenbeleid vastgesteld met als onderdeel het beheerplan Gebouwen 2013-2020. In dit beheerplan is de onderhoudsbehoefte van alle gemeentelijke gebouwen in beeld gebracht. Voor de uitvoering van dit onderhoud is gekozen voor ambitieniveau 1, sober en doelmatig, waarbij ook achterstallig en preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Eind 2020 wordt het beheerplan geactualiseerd voor de komende jaren, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan de thema’s asbest, duurzaamheid en toegankelijkheid.
Daadwerkelijke uitvoering van gepland onderhoud cq. investeringen is afhankelijk van de feitelijke situatie, waarbij ook actuele beleidsstukken meewegen.
Totaal hebben we nu ca. 134 gebouwen in beheer en onderhoud. Het betreft allerlei soorten gebouwen van baarhuisjes tot Belfort.

Gebouw

2021

2022

2023

Ledeltheater Oostburg

35.000

35.000

T.l.v. de onderhoudsreserve gebouwen

35.000

35.000

0

Het nieuwe beheerplan gebouwen wordt begin 2021 vastgesteld. In afwachting daarvan zijn geen nieuwe bedragen aan achterstallig onderhoud toegevoegd
De ramingen in deze begroting zijn gebaseerd op het huidige beheerplan. Daadwerkelijke uitvoering van gepland onderhoud cq. investeringen is afhankelijk van de feitelijke situatie, waarbij ook actuele beleidsstukken meewegen.

Kengetallen:

Gebouwen

134

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04