Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Naam van het plan

Nog te verkopen voorraad grond in m² per 31-12-2021

Bruto boekwaarde per 31-12-2021 (afgerond)

Reeds getroffen voorzieningen

Netto boekwaarde per 31-12-2021 (afgerond)

Vlaschaard III, Eede

0

-110.000

0

-110.000

Stampershoek 5e fase, Oostburg

14.323

1.751.000

1.262.000

489.000

Technopark 2e fase, Schoondijke

0

5.000

137.000

-132.000

Deltahoek (uitbreiding), Breskens

15.764

365.000

0

365.000

Totalen:

30.087

2.011.000

1.399.000

612.000

Bij de laatste herziening van de exploitatieopzetten is de prognose gemaakt dat alle resterende bedrijfsgronden op de bedrijventerreinen vóór het einde van de looptijd van de exploitaties verkocht zullen zijn of in erfpacht zijn uitgegeven. Voor de bedrijventerreinen De Vlaschaard (einde looptijd 31-12-2023) en Technopark (einde looptijd 31-12-2024) zal dit ook het geval zijn. Voor de bedrijventerreinen Stampershoek (einde looptijd 31-12-2024) en Deltahoek (einde looptijd 31-12-2026) is de prognose gebaseerd op de reeds getroffen maatregelen waaronder herverkaveling/ extra ontsluiting en de in 2019 vastgestelde prijsherziening (hanteren ondergrens van € 70,-/m²).  

Ten tijde van de herziening van de exploitatieopzetten maar ook tijdens het opstellen van de begroting 2021 is nog niet aan te geven wat de economische gevolgen van de Covid-19 crisis zullen zijn voor onze gemeente voor wat betreft de uitgifte van bedrijventerrein tot einde looptijd van de grondexploitaties. Bij de herziening van de exploitatieopzetten in mei 2021 zal de situatie van dat moment worden meegenomen in de prognose van de te verwachten resultaten tot einde looptijd.

4.  Onderbouwing en uitgangspunten bij (tussentijdse) winstneming

De in 2020 herziene exploitatieopzetten laten twee winstgevende exploitaties zien, namelijk Vlaschaard III en Deltahoek Uitbreiding.
Op de grondexploitatie De Vlaschaard III is reeds tweemaal tussentijdse winst genomen; dit is verwerkt in de jaarrekeningen 2018 en 2019. Deze winstneming is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie als onderdeel van de resultaatbestemming.
Voor de winstneming geldt de percentage of completion methode (POC). Hiermee wordt bedoeld dat voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie de winst op basis van de eindwaarde kan worden genomen.
Hoewel ook de exploitatieopzet voor Deltahoek Uitbreiding een positief resultaat laat zien, is nog geen winst genomen op deze exploitatie, gezien de grote hoeveelheid aan nog uit te geven gronden.

5.  Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s

Aan het uitvoeren van grondbeleid zijn risico’s verbonden. Deze risico’s worden beheerst door middel van risicomanagement. Onderdeel hiervan is naast het voorkomen en beperken van risico’s ook het vormen van reserves (weerstandscapaciteit) om de nadelen van het eventueel voordoen van risico’s te kunnen opvangen. De gemeente Sluis beschikt over een reserve grondexploitatie welke in het verleden is gevormd op basis van winsten die zijn gerealiseerd ten behoeve van het opvangen van risico's in de toekomst. In de bepaling van het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met risico's in de grondexploitatie. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt met de reserve grondexploitatie rekening gehouden. De reserve grondexploitatie heeft per 31 december 2019 een omvang van € 758.688.
De uitgangspunten die de gemeente hanteert bij de reserves in relatie tot de risico's van grondzaken worden nader vastgelegd in de Nota Grondbeleid die in 2021 wordt herzien.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04