Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Aantrekken geldlening
Indien de gemeente Sluis geld nodig heeft kunnen we “kort” geld of “lang” geld aantrekken. Op het moment dat de gemeente geld nodig heeft wordt gekeken naar de op dat moment geldende marktomstandigheden.

 • De kasgeldlimiet is het maximumbedrag aan leningen en kredieten dat de gemeente mag op nemen.
 • Zolang de rente van “kort” geld lager is dan bij “lang” geld worden alleen kasgeldleningen afgesloten.
 • Omzetten van “kort” geld naar “lang” geld bij:
  • Overschrijding kasgeldlimiet
  • Zodra “kort” geld duurder wordt dan “lang” geld.
 • Langlopende geldleningen worden in principe voor 20 jaar aangegaan
 • Bij een gunstig rentepercentage wordt gekeken of een langere looptijd gewenst is
 • De gemeente Sluis heeft geen geldlening met tussentijdse rentewijzigingen
 • De gemeente Sluis voldoet aan de renterisiconorm.

Treasurystatuut
Eind 2020 zal het bestaande treasurystatuut herzien worden met ingang van 1 januari 2021.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Begrotingstotaal

73.582

73.478

73.914

74.453

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

6.254

6.246

6.283

6.329

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Begrotingstotaal

73.582

73.478

73.914

74.453

Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal)

14.716

14.696

14.783

14.891

Aflossingen vaste schuld

5.155

5.505

5.280

5.580

Ruimte onder de renterisiconorm

9.561

9.190

9.503

9.311

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04