Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Financiering

x € 1.000

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

1.662

b.

De externe rentebaten

-/- €

15

Totaal door te rekenen externe rente

1.647

c.

Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-/- €

66

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/- €

Saldo door te rekenen externe rente

1.581

d1.

Rente over eigen vermogen

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

De aan taakvelden toe te rekenen rente

e.1

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/- €

1.507

e.2

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuiteit)

-/- €

74

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

0

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04