Begroting 2021

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

(Bedragen x  € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

4.646

2.635

2.649

2.699

2.768

2.791

Baten

759

555

564

574

584

594

Saldo van baten en lasten

-3.886

-2.080

-2.085

-2.125

-2.184

-2.196

Toevoeging aan reserves

27

Onttrekking aan reserves

1.773

150

Geraamd resultaat

-2.141

-1.930

-2.085

-2.125

-2.184

-2.196

Specificatie taakvelden 2021     (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

02-4

Burgerzaken

1.210

523

-687

01-4

Bestuur

1.142

-1.142

12-4

Openbare orde en veiligheid

297

41

-256

Totaal

2.649

564

-2.085

Investeringen

Geen investeringen gepland

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04