Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het "Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten" bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarstukken. In artikel 11 is opgenomen dat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement minstens bestaat uit:

  • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
  • een inventarisatie van de risico's
  • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
  • kengetallen
  • een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04