Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Netto schuldquote

78%

95%

85%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

78%

95%

85%

Solvabiliteitsrisico

22%

18%

22%

Grondexploitatie

3,00%

4,31%

1,55%

Structurele exploitatieruimte

2,00%

-0,13%

2,92%

Belastingcapaciteit

101%

104%

101%

Toelichting gehanteerde kengetallen

  • Netto schuldquote:

Biedt inzicht in het niveau van de schulden ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie. Hoewel de behoefte aan vreemd vermogen voor financiering van vaste activa relatief hoog is, leggen de verplichtingen (rente en aflossing) die daaruit voortvloeien geen ongewenst hoge druk op de begrotingspositie. De huidige marktrente is gunstig en het renterisico (door schommelingen in de renteontwikkeling) is beperkt doordat voor de aangetrokken leningen een vaste rente geldt gedurende de looptijd.
De afwijking tussen de begroting 2020 en 2021 zit hem in het feit dat in 2020 het aantrekken van een langlopende lening was voorzien welke niet heeft plaats gevonden, maar pas in 2021 zal plaats vinden.

  • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen:

Deze wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen. De gemeente verstrekt geen leningen aan derden, hierdoor is het kengetal gelijk aan de Netto schuldquote.

  • Solvabiliteitsrisico:

Geeft inzicht in hoeverre we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Berekend is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Dit kengetal steekt gunstig af bij wat in zijn algemeenheid geldt als de norm voor de gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten hanteert een signaalwaarde van 20% als minimumnorm.

  • Structurele exploitatieruimte:

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De begroting 2021 is structureel in evenwicht.

  • Grondexploitatie:

Geeft de verhouding weer tussen de waarde van gronden ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties in de reserves. Dit kengetal laat zien dat de middelen die vastliggen in de grondvoorraden relatief gezien beperkt blijven.

  • Belastingcapaciteit:

Dit kengetal vergelijkt de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden met het landelijk gemiddelde en laat zien dat wij in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Van belang is wel hierbij op te merken dat in dit kengetal niet de tarieven betrokken zijn voor forensenbelasting en toeristenbelasting. Uiteraard zijn dit geen heffingen die ten laste van onze eigen inwoners komen. De impact van de tarievenbepaling van deze heffingen voor onze begrotingspositie is evenwel van aanzienlijk belang.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04