Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit aan geldmiddelen die de gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.
De weerstandscapaciteit bestaat uit:

  • De vrij besteedbare reserves
  • Onvoorzien
  • Stille reserves
  • Onbenutte belastingcapaciteit:

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit:

Component

Bedrag (x € 1.000)

Eigen vermogen per 1 januari 2021:

Algemene reserve

8.573

Reserve grondexploitatie

893

Reserve sociaal Domein

1.952

Reserve Explosievenruiming

333

Egalisatiereserve bodemsanering

201

Onvoorzien

50

Onbenutte belastingcapaciteit

3.351

Totaal

15.352

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04