Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Woningmarkt

Gezien de verhouding aantal woningen versus aantal huishoudens is sprake van een overschot aan woningen in de permanente woningvoorraad (woningen in de kernen). Administratief is de leegstand zo’n 10%. Een deel daarvan is in gebruik als tweede woning en/of voor recreatieve verhuur. Deze situatie brengt het risico met zich dat meerdere woningen voor langere tijd leeg komen te staan. Vaak wordt dan geen onderhoud gepleegd waardoor de woning en de woonomgeving verpaupert en de leefbaarheid van de kernen wordt aangetast. Gelet op een en ander moet de aandacht uitgaan naar de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving.

Centrale voorzieningenkern

Het behoud en versterken van de kern Oostburg als centrale voorzieningenkern is een aandachtspunt. De gemeente heeft met de herinrichting de openbare ruimte in het (winkel)centrum een kwaliteitsimpuls gegeven.  De aanpak van de leegstand en het verbeteren van de beeld- en technische kwaliteit van de panden vraagt om nadere acties. Met de Vereniging van Vastgoedeigenaren Eenhoornstad is overeengekomen dat stappen worden gezet om met toepassing van het instrument Stedelijke Kavelruil te komen tot een meer compact (winkel)centrum. Daarmee ligt voor de ondernemers een goede kans om zich toekomstgericht te ontwikkelen. Dit risico valt in klasse  negatieve berichtgeving.

Vismijn Breskens


Door het afhaken van de overnamepartner van de Vismijn is het voortbestaan onduidelijk. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de inrichting van het Viscentrum. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving.

Burgerparticipatie

Door het ontbreken van heldere kaders ten aanzien van de uitvoering van Burgerparticipatie kunnen er verschillende verwachtingen ontstaan tussen inwoners en gemeente, wat kan leiden tot onbegrip en onvrede onder de inwoners. De actie die gevraagd wordt is het vaststellen van het kader zoals opgenomen in Krachtig Verbonden en dit tot uitvoering brengen door de gemeentelijke organisatie.  Dit risico valt in klasse, negatieve berichtgeving.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04