Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Havengebied Breskens

Het huidige opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud is een inschatting op basis van kengetallen. Het is niet zeker of het bedrag voor beheer en onderhoud wat nu is opgenomen ook voldoende zal blijken. Bij de overdracht van de haven was geen actueel inspectierapport beschikbaar. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000.


Jeugd en onderwijs
De vraag naar hulpverlening neemt toe en wordt complexer waardoor een betere samenwerking nodig is tussen professionals onderling en het gezinssysteem. De begeleiding van de gezinnen wordt arbeidsintensiever. Beleid wordt (mede) gezamenlijk bepaald met de 13 Zeeuwse gemeenten. Daarbij spelen landelijke trends zoals extramuralisering/ambulantiseringen en regelgeving een belangrijke rol. Beleidsruimte van de gemeente zelf is beperkt om veel invloed uit te kunnen oefenen. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000.

Pensioenen

De verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (voormalige) bestuurders wordt jaarlijks actuarieel herrekend. Aangezien deze berekening slechts eenmaal per jaar kan worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt en die wij volgen, is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 600.000

Taakstelling sociaal domein
Het realiseren van de taakstelling sociaal domein is een essentieel onderdeel van deze begroting en de beoordeling van onze financiële positie. Gezien de omvang van deze taakstelling en het veelal open-einde karakter van de hierin opgenomen budgetten, bestaat het risico dat de beoogde financiële taak-stelling niet volledig wordt behaald. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 1.702.000.

Grondexploitatie

De exploitatieopzetten zijn herzien per 1 januari 2020 en vastgesteld door de raad in mei 2020 waarvan de financiële impact is opgenomen per 31 december 2019. De vraag naar bedrijventerreinen neemt toe. Daarnaast heeft de gemeente diverse maatregelen getroffen om de toekomstige afzet van de bedrijventerreinen te vergroten. Het risico bestaat echter dat de getroffen maatregelen niet voldoende zijn. Dit risico is opgenomen in klasse gemiddeld voor € 500.000.

Herverdeling gemeentefonds
Met ingang van 01-01-2022 gaat de herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van kracht. Op basis van de onderzoeken die momenteel lopen naar een gerecht vaardigere verdeling van het gemeentefonds blijken signalen dat plattelandsgemeenten nadeelgemeenten zullen worden. De impact varieert tussen de € 0 en € 60 per inwoner per jaar. Voor de gemeente Sluis zal de financiële impact naar verwachting hoger dan gemiddeld zijn aangezien er ook signalen zijn dat de opbrengst eigen middelen (OEM) wordt meegewogen in de herverdeling. De opbrengsten toeristen-, forensen- en parkeerbelasting van de gemeente Sluis zijn voor de omvang van onze gemeente relatief en absoluut hoog. Er lopen diverse lobby's onder andere vanuit de VZG en P10. Dit risico is nieuw toegevoegd in klasse gemiddeld voor
€ 1.400.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04