Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

(Bedragen x  € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

33.219

34.018

32.777

32.969

33.110

33.480

Baten

18.447

14.288

13.954

15.180

14.338

14.503

Saldo van baten en lasten

-14.772

-19.730

-18.823

-17.789

-18.772

-18.977

Toevoeging aan reserves

110

403

15

15

15

Onttrekking aan reserves

39

1.197

794

298

424

319

Geraamd resultaat

-14.732

-18.643

-18.432

-17.506

-18.364

-18.673

Specificatie taakvelden 2021     (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

72-1

Riolering

3.186

4.833

1.647

61-1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.912

727

-1.185

52-1

Sportaccommodaties

1.627

227

-1.400

42-1

Onderwijshuisvesting

693

95

-598

21-1

Verkeer en vervoer

7.459

128

-7.331

11-1

Crisisbeheersing en brandweer

2.588

7

-2.581

57-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.835

445

-4.390

75-1

Begraafplaatsen en crematoria

344

320

-24

55-1

Cultureel erfgoed

483

3

-480

54-1

Musea

534

33

-501

81-1

Ruimtelijke ordening

1.247

161

-1.086

03-1

Beheer overige gebouwen en gronden

392

77

-316

53-1

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

480

27

-453

22-1

Parkeren

678

-678

74-1

Milieubeheer

1.136

10

-1.126

12-1

Openbare orde en veiligheid

341

-341

83-1

Wonen en bouwen

1.285

747

-538

063-1

Parkeerbelasting

2.207

2.207

24-1

Economische havens en waterwegen

329

-329

73-1

Afval

3.183

3.905

722

02-1

Burgerzaken

47

3

-43

Totaal

32.777

13.954

-18.823

Investeringen:

De volgende investeringen zijn gepland:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Omvormen halfverharding

83

85

88

90

Vervanging openbare verlichting (masten)

126

126

126

126

Vervanging openbare verlichting (armaturen)

108

108

108

108

Duurzaam onderhoud bruggen

60

60

75

42

Speelterreinen

76

28

23

162

Vrijvervalriool vervanging/renovatie

1.328

1.374

1.676

1.727

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering

298

876

107

53

Renovatie Individuele behandeling waterafval

32

32

-

-

Gemalen/pompunits bouwkundig

30

30

31

32

Gemalen/pompunits mechanisch

30

30

31

32

Gemalen elektrisch

75

77

79

81

Pompunits elektrisch

200

180

153

24

Rioolpersleiding vervanging

147

151

154

158

Vervanging bedrijfsvoertuigen

184

215

270

62

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04