Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Deelnemersbijdrage
De begrote deelnemersbijdrage voor 2022 bedraagt € 9,619 miljoen in totaal. Dit is circa € 2 miljoen lager dan de bijdrage in 2020. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de BRZO-bedrijven (verplicht) zijn overgedragen naar de milieudienst DCMR. De overdracht is officieel 1 oktober 2019 gerealiseerd.

P*Q
In de raadsvergadering van oktober 2020 is aan uw raad een voorstel voorgelegd waarin de adviezen van Berenschot zijn verwerkt om met ingang van 1 januari 2021 de kostenverrekening naar de deelnemers op basis van daadwerkelijk gemaakte uren te laten plaatsvinden. In de begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie P*Q. Indien nodig zullen de uitkomsten van de evaluatie P*Q in 2020 door middel van een begrotingswijziging 2021 aan het AB worden voorgelegd.

Omgevingswet
Een belangrijke ontwikkeling op onder meer milieugebied betreft de komst van de Omgevingswet (geplande inwerkingtreding in 2022). Deze integrale wet vervangt meer dan 25 wetten op het gebied van bouwen, wonen, milieu, natuur, archeologie e.d. Op dit moment voorziet de RUD Zeeland dat zij kwalitatief en kwantitatief klaar zijn voor de minimale en wettelijk verplichte zaken met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet in 2022. Zowel als eigen organisatie als dienstverlenend naar de deelnemers. In de loop van 2020 zal gemonitord worden of de voorbereidingen inderdaad voldoende waren dan wel dat extra werkzaamheden nodig zijn. Indien extra budget noodzakelijk is voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van de Omgevingswet zal dit door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt.

Schaalnadeel overdracht Brzo taken
Als gevolg van de overdracht van Brzo taken ontstaat in 2021 een schaalnadeel van € 595.000. Hiervan wordt € 416.000 opgevangen door een bijdrage van de provincie in de frictiekosten. Resteert een netto schaalnadeel van € 179.000. Dit netto schaalnadeel wordt opgevangen door gerealiseerde schaalvoordelen van € 298.000 als gevolg van extra taken (asbest, extra groentoezicht en extra taken voor gemeente Schouwen-Duiveland). Doordat het gerealiseerde schaalnadeel al tot een bedrag van € 224.000 is verwerkt in de bijdrage 2020 muteert de bijdrage 2021 met + € 105.000 (€224.000 minus € 119.000).

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04