Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij er specifieke aandacht uit zal gaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met de veranderende rol van de overheid.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad, die aansluit bij de behoefte, waarbij er aandacht is voor innovatieve woonvormen en combinaties met wonen en zorg en behoud van de leefbaarheid van iedere kern voorop staat (recreatieve verhuur van woningen)

A. Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Wonen. De uitgangspunten maken integraal onderdeel uit van de herziening Krachtig verbonden. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het Masterplan Nieuwvliet en de dorpsplannen voor IJzendijke en Aardenburg.

B. Een actueel toetsingskader voor bouwplannen waarbij onderlinge dwarsverbanden op verschillende beleidsterreinen, in beeld worden gebracht met als doel dat deze elkaar moeten versterken.

B. Het toetsingskader als onderdeel van het Plan van Aanpak Wonen opnemen.

C. Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien zal de Omgevingswet in januari 2022 van kracht worden. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.

C. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze voorbereidingen hebben o.a. betrekking op het aanpassen van de werkprocessen, het aansluiten op de landelijke ict-voorziening en het bepalen van het strategie- en ambitieniveau.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04