Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid
Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Behoud en versterking van de bestaande recreatienatuurgebieden, waarbij beheer en onderhoud van groot belang is en openbare toegankelijkheid is vereist.

A. Uitvoering geven aan het rapport Kansen voor recreatienatuur door het in te zetten als toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

B. Een klimaatbestendige gemeente, zowel met betrekking tot het bewustzijnsniveau van haar inwoners als op de manier waarop bij de inrichting van de openbare ruimte om wordt gegaan met veranderende klimaatomstandigheden.

B. Op grond van het Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024 gaan we o.a. onderzoek doen naar en/of uitvoering geven aan zonnepanelen op parkeerterreinen en carports, laadpalen beleid, deelauto's, Transitievisie Warmte, uitbreiding gemeentelijk energieloket, communicatiecampagne (voor o.a. bewustwording), klimaatadaptatie beleid, plan van aanpak verduurzaming inkoop en aanbestedingen en het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen

C. Een vertaling van de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord naar gemeentelijk niveau.

C. Een breed gedragen visie op de energiestrategie op lokaal niveau opstellen in overleg met de opgerichte werkgroep. De basis hiervoor zijn de uitgangspunten uit de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 die in de concept visie Krachtig Verbonden zijn opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04