Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat
Optimaliseren van de mobiliteit, wat in ieder geval inhoudt een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een betere verkeersveiligheid, een optimale doorstroming van verkeer (o.a. van en naar de kust) en de juiste parkeerder op de juiste plaats.

A. Uitvoering geven aan het onderdeel mobiliteit in Krachtig verbonden. Daarnaast gaan we ten aanzien van parkeren een verbeterslag doorvoeren waarmee de in 2020 ontstane problemen worden opgelost. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met en gespeeld op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van parkeren.

B. Een adequate vervoersvoorziening op grond van de Wmo binnen de financiële kaders

B. Heroverweging uitvoering Wmo-vervoer op basis van het Beleidsplan Sociaal Domein.

C. Een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (gebaseerd op de evaluatie van de planperiode 2014-2018) waarin zowel de vigerende als de toekomstige wetgeving en de strategie voor de komende jaren op het gebied van hemel-, afval- en grondwaterzorg, inclusief de daarbij behorende financiële middelen, zijn verwerkt. Het GRP geeft inzicht in wat we hebben en vooral hoe het systeem functioneert als geheel en heeft als doel maatregelen uit te werken om het risico op wateroverlast te verminderen.

C. Uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan in samenspraak met het waterschap Scheldestromen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04