Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

Verbonden partijen

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland OLAZ

De gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is het samenwerkingsverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering.

De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen.  

In opdracht en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de milieustraten in de provincie Zeeland. Het bestuur van O.L.A.Z. bepaalt het acceptatiebeleid op de milieustraten. O.L.A.Z|. brengt de exploitatiekosten van de milieustraten in de rekening bij de gemeenten.


Ontwikkelingen


Tarief ontwikkelingen in de markt
In 2020 is de situatie op de afvalmarkt ten opzichte van 2019 aanzienlijk gewijzigd. De opbrengsten voor verschillende deelstromen zijn gedaald en de verwerkingskosten voor andere stromen nemen toe. Deze ontwikkeling werken kostenverhogend voor de begroting van 2021 en de jaren erna.

PMD nascheiding
Per 1 januari 2020 is in de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Noord Beveland en Terneuzen gestart met de pilot nascheiding van PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons) voor een periode van 3 jaar. In 2021 vindt een tussenevaluatie plaats van de pilot. De vier gemeenten die deelnemen aan de pilot moeten uiterlijk eind 2021 aangeven of ze verder willen met de nascheiding van PMD en de overige gemeenten die deelnemen in O.L.A.Z. moeten ook uiterlijk eind 2021 laten weten of ze aansluiten als nascheidingsgemeente.


Milieustraten
Door de door de rijksoverheid geformuleerde VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 zullen steeds meer afvalstromen via de milieustaten gescheiden worden ingezameld. Ook de wetgeving dwingt de gemeenten om op de milieustraten steeds meer afvalstromen te scheiden (30-32 afvalstromen). Tezamen met de marktontwikkelingen zorgen deze voor steeds hogere kosten voor de milieustraten. In 2019 en 2020 is onderzocht waar de knelpunten liggen bij de huidige milieustraten en is een voorzet gegeven naar hoe de milieustraten in de toekomst eruit moeten komen te zien. In 2021 en de jaren erna zal één en ander zijn vervolg krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04