Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

(Bedragen x  € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

2.323

3.397

2.988

2.205

2.212

2.179

Baten

1.007

1.435

1.521

739

733

705

Saldo van baten en lasten

-1.316

-1.962

-1.467

-1.466

-1.479

-1.475

Toevoeging aan reserves

1.874

151

Onttrekking aan reserves

373

Geraamd resultaat

-2.817

-1.962

-1.467

-1.617

-1.479

-1.475

Specificatie taakvelden 2021     (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

57-2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

568

7

-561

34-2

Economische promotie

745

55

-689

33-2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

198

29

-169

82-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

32-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.477

1.429

-48

Totaal

2.988

1.521

-1.467

Investeringen

Geen investeringen gepland

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04