Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

2.2 Bedrijfsinfrastructuur
Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Voldoende aanbod en benutting van de bedrijventerreinen, waarbij leegstaande bedrijfspanden worden aangepakt.

A. Inzetten op acquisitie van de bedrijventerreinen en uitbreiding van de Vlasschaard in Eede.

B. Behoud van detailhandel in de kernen (zowel food als non-food), waarbij rekening  wordt gehouden met de huidige trends  als internetaankopen

B. Uitvoeren van een distributieplanologisch onderzoek om met name de foodsector voldoende mogelijkheden te kunnen bieden. Het onderzoek richt zich op het gehele grondgebied van de gemeente Sluis.
Tevens uitvoering geven aan het zogenaamde 'koopstroomonderzoek' . Hieruit volgt dat, vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid,  concentratie van detailhandel noodzakelijk is.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04