Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

Speerpunten

2.1 Economische ontwikkeling
De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Het behoud van onderwijsvoorzieningen door kinderen te behouden voor Nederlandse onderwijssysteem/-keten (en weglek van leerlingen naar België voorkomen).  

A. De continuering van startgroepen voor kinderen vanaf 2,5 jaar in Eede, Aardenburg, Sluis en Cadzand.  En participatie in het project Kraamkamer van het Onderwijs, als onderdeel van de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen.

B. Behoud van een breed, duurzaam en kwalitatief goed aanbod van voortgezet onderwijs in Oostburg

B. We leveren bestuurlijke en ambtelijke inzet alsmede een financiële bijdrage ten behoeve van de realisatie van het Transformatieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.
De bestuurlijke en ambtelijke inzet betreft het meedenken over knelpunten, politieke lobby en het stimuleren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Daarnaast heeft u in 2018 een jaarlijkse financiële bijdrage toegezegd ten behoeve van het transitiearrangement voor de duur van 4 jaar. Op grond van de beoordeling van de voortgang stellen we jaarlijks een volgende tranche beschikbaar.

C. De (Zeeuwse) economie versterken via het verhogen van de concurrentiekracht door kennis en innovatie te stimuleren.

C. Via de Economic Board inzetten op duurzame netwerken en samenwerking. Met als doel het stimuleren van de regionale economie en om via een goed functionerend ondernemersloket werkgevers te ontzorgen en wegwijs te maken in de diverse stimuleringssubsidies zoals “Zeeland in stroomversnelling”.

D. Een goede profilering en promotie van de streek

D. Als opvolging van de VVV Zeeland participeren we in de Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) voor wonen, werken en recreatie. Daarnaast intensiveren we het Gastheerschap in de Zwinregio door afspraken te maken met ondernemers en maatschappelijke organisaties.

E. Een evenwichtige, inclusieve arbeidsmarkt.

E. Met de dertien Zeeuwse gemeenten en VNO/ NCW geven we invulling aan de “doe agenda perspectief op werk in Zeeland” en “participeren loont” om de knelpunten op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen. Daarnaast geven we via ons eigen inkoopbeleid uitvoering aan het Zeeuwse beleidskader SROI. En geven we uitvoering aan de Zeeuwse bestuursopdracht om de werkgeversdienstverlening in Zeeland te verbeteren.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04