Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Een verplicht onderdeel van de begroting is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *):
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.

Het overzicht Overhead voor 2021 ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

lasten

baten

saldo

Bedrijfsvoering

96

96

Representatie

41

41

Archiefbewaarplaatsen

75

75

Overhead (personeelslasten)

2.219

2.219

ICT

1.613

1.613

DIV/archief

334

334

Facilitaire zaken

311

311

Financiën

866

866

Gemeentehuis Oostburg

1.059

26

1.033

P&O

1.617

1.617

Communicatie

524

524

Regelgeving

76

76

Juridisch advies

345

345

Bezwaarschriften

161

161

Klachtencommissie

5

5

Totaal

9.340

26

9.314

* Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB) is een instrument waarmee gemeenten, provincies en waterschappen zicht krijgen op hun bedrijfsvoering én de verbetermogelijkheden. Daarnaast kan de eigen informatie vergeleken worden met die van andere organisaties. Daarnaast kunt u de elementen van uw bedrijfsvoering vergelijken met die van andere organisaties. VvB is een initiatief van onder andere de Vereniging van Gemeentesecretarissen, kwaliteitsinstituut KING en ICTU (verbetering digitale dienstverlening met ICT).

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04